Naziv Tvrtke: O.I.T.O. VISUS
OIB: 04100088632
MB: 90827660
Adresa: Zvonimirova Rogoza 3, 10000 Zagreb
Zagrebačka Banka
IBAN: HR0223600001100861870
BIC/SWIFT: ZABAHR2XXXX